Skip to content

Bhagavad-gītā X

 1. 1. Ascultă mai departe, o Puternicule, prea înalta învățătură ce vreau să-ți împărtășesc, pentrucă te iubesc și vreau să te mântuești.
 2. Nici cetele zeilor, nici marii înțelepți nu cunosc obârșia mea, căci eu sunt începutul zeilor și al înțelepților.
 3. Cine mă cunoaște pe mine ca Cel nenăscut și fără început, ca pe puternicul Stăpân al lumii, trăește între oameni fără să rătăciască și se curăță de păcat.
 4. Mintea, cunoștința, chibzuință, răbdarea, iubirea de adevăr, stăpânirea de sine, liniștea, plăcerea, durerea, existența, frica și curajul,
 5. Nevinovăția, sângele rece, mulțumirea, înfrânarea, dărnicia, cinstea și rușinea, toate aceste însușiri ale ființelor purced dela mine.
 6. Din ființa mea sunt cei șapte mari înțelepți mai vechi de cât lumea și cei patru Mani sunt fiii mei spirituali, iar ființele sunt creatura lor.
 7. Cine cunoaște într’adevăr această desfășurare a puterii mele și puterea mea de vrajă, a atins o înaltă treaptă a meditației. Aceasta e sigur.
 8. Eu sunt începutul lumilor. Din mine își ia ființa tot ce există. Înțelepții știu aceasta și mă cinstesc cu dragoste și smerenie.
 9. Ei cugetă necontenit la mine, viața lor e închinată mie; între ei se încurajează și pe mine mă laudă necontenit, de aceea sunt mulțumiți și fericiți.
 10. Celorce se lasă în voia mea cu dragoste și mă adoră cu suflet nefățarnic, le dăruesc adâncimea cunoștinței prin care ajung la mine,
 11. Și compătimindu-i mă sălășluesc în sufletul lor și cu facla cunoștinței împrăștiu întunerecul neștiinței.
 12. Tu ești supremul Brahma, prea înalta locuință, cel mai bun mijloc de curățire, o Doamne! Veșnicul, cerescul suflet al totului, Tatăl zeilor, Cel nenăscut, Cel ce este în tot locul.
 13. Așa te numesc toți înțelepții și însuș Narada, dumnezeescul înțelept, dimpreună cu Asita și cu Bevala și cu Vyasa, precum tu însuți mi-ai spus.
 14. Cred că toate acestea sunt adevărate, o Părosule, dar nici zeii nici demonii nu pricep, o sfinte, obârșia ta.
 15. Numai tu singur te cunoști prin propria ta putere, o Ființă prea înaltă, Făcător al lumilor, Stăpân al totului, Dumnezeu al Dumnezeilor, atotțiitorule.
 16. Lămurește-mi fără înconjur cereștile tale desfășurări de puteri, de care este pătrunsă și făcută lumea.
 17. Cum te-aș putea eu cunoaște numai cu mintea mea, o Tainicule, și în ce formă de existență te aș putea pricepe, Sfinte?
 18. Lămurește-mi chiar mai mult ți mai cu deamănuntul puterea ta magică și desfășurarea puterii tale, o Stăpân al lumilor, căci cuvintele tale sunt mai dulci decât ambrozia.
 19. Cel Prea Înalt: Ei bine! ți le voiu lămurì, căci cerești sunt desfășurările mele, și numai în trăsături generale ți-le voiu arăta, pentrucă fără margini e mărirea mea.
 20. Eu sunt, o Pletosule, sufletul ce sălășluește în inima fiecărei făpturi. Eu sunt începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor ființelor.
 21. Eu sunt Vișnu între Adityas, soarele strălucitor între stele, Mărici între Măruți, luna între luceferi.
 22. Eu sunt Sama-veda între Vede, Vasava între zei, inteligența între organele simțurilor, spiritul în ființe.
 23. Eu sunt Sancara între Rudrași, Kuvera între Yakșași și Rakșași, Pavaka între Vasuși, zeescul munte Meru între munți.
 24. Între preoți, sunt cel dintâi, Vrihaspati, o fiu al Pritii, între conducătorii de oști sunt Skanda între ape oceanul.
 25. Între marii înțelepți eu sunt Brigu, între cuvinte silaba OM, între prinoase resignarea, între munți Himalaya.
 26. Între pomi, eu sunt smochinul sfânt, între înțelepții dumnezeești Narada, între gandarvas Citrarata, între asceți Kapila.
 27. Între cai, eu sunt Uccaihșravas, care s’a născut odată cu amarila, între elefanți Airasvata, între oameni împăratul.
 28. Între arme, eu sunt trăsnetul, între vaci Kamaduk, între amanți Kandarpa, între târâtoare Vasuki.
 29. Între șerpi, eu sunt Ananta, între monștrii marini Varuna, între strămoși Aryaman, între judecători Yama.
 30. Între daityas, eu sunt Prahlada, între ceice numără sunt timpul, între fiarele pădurii leul, între pasări vulturul.
 31. Eu sunt vântul între lucrurile care curăță. Rama între viteji, delfinul între animalele mării, Gangele între râuri.
 32. Eu sunt începutul, mijlocul și sfârșitul făpturilor, cunoașterea eului suprem între cunoștințe, teza celor ce dispută.
 33. Între litere eu sunt A, și înțelesul în compunerea cuvintelor; eu sunt timpul ce nu trece, atoatețiitorul, care e de față pretutindeni.
 34. Eu sunt moartea care seceră totul și născătorul a tot ce se naște; între zeițe eu sunt cinstea, frumusețea, slava, ținerea de minte, înțelepciunea, statornicia și răbdarea.
 35. Între imnele din Sama-veda, eu sunt Brihatsaman, între versuri sunt gayatri, între luni Margașirșa și între anotimpuri primăvara.
 36. Între ceice înșeală, eu sunt jocul cu zaruri și strălucirea lucrurilor lucitoare; eu sunt biruința, hotărârea și bunătatea celor buni.
 37. Între fiii lui Vrișni, eu sunt Vasudeva, între Pandavi, Prădalnicul, între sfinți Viasa, între învățați Ușana.
 38. Eu sunt nuiaua dascălului, viclenia învingătorului, tăcerea între taine, știință între știutori.
 39. Ceeace este pentru toate vietățile sămânța, aceea sunt eu, o Argiuna; nimic din tot ce se mișcă și din ce nu se mișcă, nu ființează fără mine.
 40. Nesfârșită este cereasca desfășurare a puterilor mele, o Biruitorule, și ți-am dat numai câteva pilde de ceeace ea este.
 41. Tot ce este puternic și bun, frumos și de seamă, tot, să știi, este o parte din puterea mea.
 42. Dar la ce-ți foloses, te toată această felurită știință, o Argiuna? Întreaga lume a viețuitoarelor este o parte din ființa mea.